Uzņēmums "ANDI" 


Jaunumu saņemšana


1C:DARBA ALGA UN PERSONĀLA VADĪBA 8

Programma "1C:Darba alga un personāla vadība" ir paredzēta darba algas aprēķinam kompleksa veidā, ka arī kadru politikas realizācijai.  Tā ir jaunas paaudzes lietojumrogramma, kurā tiek ņemtas vērā gan likuma prasības, gan uzņēmumu reāla darba prakse, ka arī perspektīvas pasaules tendences personāla motivēšanā un vadībā.

Lietojumprogramma var būt veiksmīgi lietota kadru vadības dienestā, uzņēmuma grāmatvedībā, kā arī citās struktūrvienībās kuras ir ieinteresētas darbinieku efektīvā darba organizācijā. 
Ar programmas palīdzību tiek automatizēti šādi vadības un uzskaites darbības virzieni:

 • personāla vajadzības plānošana;
 • biznesa nodrošināšana ar kadriem— atlase, anketēšana un vērtējums; 
 • darbinieku kompetences, atestācijas un apmācības vadība; 
 • personāla finansu motivācijas vadība; 
 • efektīva personāla nodarbinātības plānošana; 
 • kadru uzskaite un kadru sastāva analīze; 
 • darba algas aprēķins un izmaksa; 
 • likumdošanā paredzēto nodokļu un iemaksu aprēķins; 
 • aprēķinātās darba algas un nodokļu atspoguļošana uzņēmuma izdevumos.


Ar lietojumprogrammu „1C:Uzņēmums 8. 

Programmā ir iespēja kārtot uzskaiti vienotā informācijas bāzē dažādu organizāciju - juridisko personu, kā arī individuālo uzņēmēju vārdā, kas no biznesa organizācijas viedokļa sastāda vienotu uzņēmumu.

Programma „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” – tas ir spēcīgs instruments uzņēmuma kadru politikas realizācijai, kā arī dažādu uzņēmuma dienestu automatizācijai, sākot no personāla vadības dienesta un līniju vadītājiem līdz grāmatvedības darbiniekiem sekojošās jomās:

 • darba algas aprēķins;
 • personāla finansu motivācijas vadība;
 • likumdošanā paredzēto nodokļu aprēķini un iemaksas;
 • aprēķinātās darba algas un nodokļu atspoguļošana uzņēmuma izdevumos;
 • naudas norēķini ar personālu, ieskaitot deponēšanu;
 • kadru uzskaite un kadru sastāva analīze;
 • kadru lietvedības automatizācija;
 • personāla nepieciešamības plānošana;
 • biznesa nodrošināšana ar kadriem;
 • darbinieku kompetences, atestācijas;
 • darbinieku apmācības vadība;
 • efektīva personāla nodarbinātības plānošana.

Vairāku organizāciju darbības uzskaites kārtošana.

Ar „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” palīdzību var kārtot vairāku organizāciju kadru vadības un uzskaites darbību. 

Lietojumprogrammu  „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” var izmantot arī holdinga struktūras uzņēmumos, kas sastāv no vairākām organizācijām.  Programma nodrošina paralēlu divu veidu personāla uzskaiti – vadības un reglamenta. Vadības uzskaiti kārto uzņēmumā kopumā, bet reglamenta uzskaiti atsevišķi katrai organizācijai.

Kadru nepieciešamības plānošana 

Lai plānotu uzņēmuma nepieciešamību kadru resursos, programmā „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” tiek izmantots tā sauktais kadru plāns – speciāls instruments personāla plānošanas rezultātu uzglabāšanai. Programma ļauj ieplānot organizatorisko amata sastāvu, organizatoriskā amata sastāva izmaiņu notikumu plānu un darba apmaksas fondu. Ar atskaišu palīdzību pēc kadru plāna stāvokļa var iegūt darbu efektivitātes vērtējumu par personāla pieņemšanu, vakanto darba vietu daudzumu un datus par personāla darba algām plānotiem izdevumiem.

Personāla izvēles automatizācija  

„1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” uztur kandidātu izvēles un novērtēšanas procesa automatizāciju un dokumentēšanu. Lietojumprogramma nodrošina:

 • kandidātu privāto datu uzglabāšanu; 
 • materiālu glabāšanu, kas uzkrāti darba procesā ar kandidātiem, sākot no rezumējuma līdz anketēšanas rezultātiem; 
 • pārrunu ar kandidātiem sagatavošanu un pieņemto lēmumu reģistrēšanu līdz pat kandidāta pieņemšanai darbā.

Jautājumu un atbilžu bāze ļauj operatīvi veikt kandidātu un uzņēmuma darbinieku anketēšanu.

Personāla apmācība un kompetence 

Lai pārvaldītu kompetences, programma nodrošina personāla vērtējumu, ieskaitot rezultātu kontroli un vērtējuma kvalitāti. Pamatojoties uz darbinieka vērtējumu (atestāciju) tiek pieņemti kadru lēmumi - pieņemšana darbā, rotācija, darba algas izmaiņas, apmācības nepieciešamība, atbrīvošana no darba.
 „1C:Uzņēmums 8. Darba Alga un Personāla Vadība Latvijai” palīdz plānot personāla apmācību un kontrolēt mācību pasākumu efektivitāti.

Darbinieku finansu motivācija 

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" ļauj izstrādāt un pielietot darbinieku finansu motivācijas shēmas, izmantojot dažādus darbības efektivitātes rādītājus (KPI), kā atsevišķam darbiniekam, tā arī uzņēmumam kopumā. Izstrādājot motivācijas shēmas var būt izmantots brīvi izvēlēts aprēķinu veidu daudzums, turklāt ir iespēja konstruēt pašu aprēķina algoritmu. 

Personāla nodarbinātības plānošana  

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" ļauj risināt vienu no darba laika izmantošanas plānošanas pamatuzdevumiem - plānot pasākumu rīkošanu un darbinieku piedalīšanos iekšējos un ārpus uzņēmuma pasākumos, kā arī nozīmēt uzņēmuma darbinieku apspriedes un tikšanās. Lai sagatavotu uzņēmuma iekšējo pasākumu rīkošanu, "1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" sniedz ziņas par uzņēmuma telpu izmantošanu, kurās tiek rīkoti šie pasākumi. Uzņēmuma darbinieku kārtējo atvaļinājumu plānošana tiek realizēta vadoties pēc uzņēmuma svarīgāko pasākumu plāna uz gadu un uzņēmuma darbinieku dalības saraksta šajos pasākumos, turklāt tiek ņemtas vērā arī darbinieku un viņu vadītāju vēlmes. Tiek veidots uzņēmuma darbinieku atvaļinājumu grafiks un ieplānoto atvaļinājumu grafiks. Atvaļinājumu grafika apstiprināšanai programmā tiek izmantota pieņemto lēmumu apstiprināšanas sistēma. 

Kadru uzskaite un kadru sastāva analīze  

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" paredz ne tikai uzņēmuma darbinieku privāto datu glabāšanu, bet arī dienesta informācijas glabāšanu. Uz pēdējo attiecas informācija par apakšvienību, kurā darbinieks strādā, viņa amats, dienesta tālruņi un pārējā kontaktinformācija. Tiek reģistrēta arī darbinieka virzīšanās uzņēmumā: pieņemšana darbā, virzība dienestā, atvaļinājumi un komandējumi - līdz pat atbrīvošanai no darba.
Pēc uzkrātās informācijas par darbiniekiem, uzņēmuma kadru sastāva analīzei, tiek veidotas dažādas atskaites. To skaitā organizācijas darbinieku saraksti, organizācijas kadru kustība, organizācijas kadru statistika utt.

Darba attiecības, kadru lietvedība  

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" atbalsta organizācijas štatu saraksta kārtošanu ar iespēju norādīt dažādu veidu tarifa likmes, brīvi izraudzītu daudzumu piemaksas, papildinformāciju par štata vienībām. Pēc štatu saraksta tiek veidotas visas nepieciešamās atskaites, tajā skaitā štatu saraksta attēlošana drukas formas veidā.

Programmā automatizēta kadru lietvedība, ieskaitot drukas formu aizpildīšanu: darba līgumu noformēšana, pieņemšana darbā, darbinieku kadru kustība, atlaišana no darba.

Uz kadru datu pamata tiek veidota forma "Darbinieka personīgā kartīte".

Saskaņā ar apstiprinātu uzņēmuma atvaļinājuma grafiku tiek aizpildīta forma "Atvaļinājumu grafiks" un izveidotas pavēles par atvaļinājuma piešķiršanu darbiniekiem (formas "Pavēle par atvaļinājuma piešķiršanu" un "Pavēle par atvaļinājuma piešķiršanu (saraksts)").

Programmā tiek reģistrēti darbinieku ieplānotie komandējumi, turklāt tiek sagatavotas pavēles par darbinieku nosūtīšanu komandējumā (formas "Pavēle par nosūtīšanu komandējumā" un "Pavēle par nosūtīšanu komandējumā (saraksts)"), tiek aizpildītas komandējuma apliecības (forma "Komandējuma apliecība") un dienesta uzdevumi (forma "Dienesta uzdevums (atskaite)").

Darba algas aprēķins un uzskaite  

Darba algas aprēķināšanai un uzskaitei programmā automatizēta kā menedžeru darbība, kuri pieņem lēmumus par personāla darba algu, tā arī darba algu aprēķinātāju-grāmatvežu darbība:

 • darbinieku motivācijas shēmu izstrāde;
 • ražošanas darbības rezultātu uzskaite;
 • plaša aprēķinu veidu automātiska aprēķināšana – sākot ar apmaksu pēc algas likmes līdz slimības lapu un atvaļinājumu apmaksai pēc vidējās izpeļņas;
 • izmantojamo aprēķinu un ieturējumu elastīga iestatīšana.

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" nodrošina savstarpējo norēķinu kārtošanu ar uzņēmuma darbiniekiem, kā arī darba apmaksas izdevumu uzskaiti produkcijas pašizmaksas un pakalpojumu sastāvā. Automatizēts viss norēķinu komplekss ar personālu, sākot no dokumentu ievades par faktisko izstrādi, slimības lapu un atvaļinājumu apmaksu, līdz pat darba algas izmaksas un deponēšanas dokumentu veidošanai, kā arī pārskatiem iesniegšanai valsts uzraudzības orgāniem.

Realizētas darba apmaksas pamatformas, kuras izmanto saimnieciskā aprēķina uzņēmumos: laika darba samaksa (izmantojot mēneša, dienas un stundu tarifa likmes) un gabaldarba samaksas forma, kā arī to varianti - laika darba-premiālā un gabaldarba-premiālā darba apmaksas formas.

Darba laika izmantošanas uzskaites elastīgais mehānisms ļauj, no vienas puses, aprakstīt darba grafikus un reģistrēt tikai novirzes no parastā darba režīma, no otras puses - reģistrēt faktiskos datus par darba laika izmantošanu, tajā skaitā pamatojoties uz apakšnodaļās aizpildāmām tabelēm.

Lai nodrošinātu darbu uzņēmumos ar lielu darbinieku daudzumu, "aprēķinu" pamatdokumenti nodrošināti ar automātiskiem aizpildīšanas un aprēķina līdzekļiem.

Neskaitot masveida algas aprēķinu veikšanu "1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" sagatavo visas nepieciešamās darba uzskaites un darba algas formas, un citas nepieciešamās atskaites, kas ļauj iegūt informāciju par jebkuru aprēķina periodu:

 • aprēķinu lapas;
 • aprēķinu-maksājumu saraksti;
 • algas aprēķinu saraksti naudas saņemšanai caur kasi;
 • kases izdevumu orderi;
 • kopsavilkums par aprēķiniem un ieturējumiem;
 • personiskie konti u.c.

Aprēķinu rezultāti var būt atspoguļoti analītisku atskaišu, grafiku un diagrammu veidā:

 • organizāciju darbinieku aprēķinu analīze;
 • savstarpējo norēķinu stāvokļa analīze ar organizācijas darbiniekiem u.c.

Reglamentēto nodokļu aprēķināšana  

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" nodrošina ar likumdošanu reglamentēto nodokļu aprēķināšanu no darba apmaksas fonda: iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IeIN), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Pēc ieņēmumu uzskaites rezultātiem, aprēķināto nodokļu un iemaksu summām tiek veidoti reglamenta pārskati.

Reglamenta pārskati 

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" automātiski veidojas reglamenta pārskati iesniegšanai ieņēmuma dienestam (VID) un Statistikas pārvaldei (CSP):

 • Darba devēja paziņojums par algas nodokli;
 • Paziņojums par personai izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamajām summām;
 • Paziņojums par personai izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajām summām;
 • Paziņojums par VSAOI, IeIN un URN;
 • Ziņas par darba ņēmējiem;
 • 2-darbs - Pārskats par darbu.

Pārskatus var veidot arī elektroniskā veidā.

Elastīgā aprēķinātās darba algas un nodokļu uzskaites realizācija ļauj brīvā veidā iestatīt šo summu atspoguļošanas kārtību uzņēmuma izdevumos, iegūt analītiskos pārskatus pēc aprēķinu rezultātiem, kā arī automātiski nodot šos datus uz programmu "1C:Uzņēmums 8. Grāmatvedība Latvijai".

Programma "1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" būs noderīga visiem uzņēmuma darbiniekiem bez izņēmuma.

 • Vadībai būs pilna kontrole pār notiekošo, iespēja uzdot uzņēmuma un to sastādošo organizāciju struktūru, analizēt kadru sastāvu, pieņemt vadības lēmumus balstoties uz pilnu un drošu informāciju. Spēcīgi analītiskie pārskati sniedz lietotājam informāciju visos aspektos.
 • Kadru dienests iegūs vērtīgu instrumentu rutinēto uzdevumu automatizācijai, tajā skaitā anketēšana un atskaišu sagatavošana ar dažādiem atlases un šķirošanas nosacījumiem.
 • Darbinieki būs pārliecināti, ka jebkurā laikā varēs ātri iegūt nepieciešamo informāciju, piemēram, par atvaļinājumu, nodokļiem u.c.

"1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" – tā ir programma, kas izveidota uz jaunās paaudzes tehnoloģiskās platformas "1С:Uzņēmums 8”. Programmprodukta piegādes komplektā ietilpst tipveida konfigurācija „Darba alga un Personāla Vadība Latvijai".

Lai varētu kārtot grāmatvedības uzskaiti, ir nodrošināta lietojumprogrammas "1С:Uzņēmums 8. Darba alga un Personāla Vadība Latvijai" koplietošana ar programmu "1С:Uzņēmums 8. Grāmatvedība Latvijai"


search
SIA “Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.